Przejdź do treści

Redakcja

Dariusz Skrzyński • redaktor prowadzący

prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; prowadzi kancelarię specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych. 

Redakcja

Renata Grochowska-Siudaj • wydawca
r.siudaj@raabe.com.pl

Eliza Otto • sekretarz redakcji
e.otto@raabe.com.pl


Nasi autorzy

Adam Balicki • prawnik, pracownik naukowy KUL, autor publikacji z dziedziny prawa oświatowego

Urszula Bąkowska • specjalista i szkoleniowiec ds. bhp, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej z kilkunastoletnim doświadczeniem, na co dzień prowadzi nadzór nad wdrażaniem systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego

Andrzej Boczek • wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Barbara Brzozowska • doradca metodyczny Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku

Miłosz Bugiel • specjalista prawa administracyjnego

Justyna Drabińska • aplikant radcowski, główny specjalista w Urzędzie m.st. Warszawy

Małgorzata Dziewiecka • radca prawny w Wydziale Prawnym dla Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy

Maria Magdalena Ferenc • członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, konsultant ds. ewaluacji i oceniania w ODN w Łomży, niezależny ewaluator (freelance), szkoleniowiec i autorka publikacji

Ewa Fiedorowicz • specjalistka prawa oświatowego, zamówień publicznych i funduszy strukturalnych

Marta Handzlik • specjalista ds. prawa oświatowego, autorka publikacji z tego zakresu

Dorota Igielska • radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Diana Kaczorek • legislator, prawnik w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy

Karol Kościński • radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Małgorzata Krajewska • zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania

Karolina Król-Komarnicka • specjalistka prawa pracy

Katarzyna Leśniewska • pedagog specjalny, pracownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

Agnieszka Lewandowska • pedagog szkolny

Michał Łyszczarz • współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego

Krystyna Mucha • dyrektor wydziału w kuratorium oświaty

Cecylia Mirela Nawrot • dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner”

Agnieszka Olszewska • prawnik, trener, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, mediator rodzinny

Robert Osiecki • specjalista ds. edukacji

Renata Otolińska • nauczyciel bibliotekarz, historyk, wizytator ds. kształcenia podstawowego i gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Radomiu

Wanda Pakulniewicz • starszy wizytator w kuratorium oświaty

Wojciech Rudnicki • psycholog, doradca zawodowy, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu

Marlena Sakowska-Baryła • doktor nauk prawnych, radca prawny

Marzena Siejewicz • ekspert, członek zespołu programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły

Joanna Skrobisz • prawnik – specjalistka prawa pracy i prawa oświatowego

Renata Stoczkowska • specjalista ds. badań pedagogicznych, MSCDN Wydział w Warszawie

Katarzyna Szczepkowska • trener Instytutu Raabe, specjalista w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Eliza Ściborska • ekspert ds. zarządzania i prawa pracy

Maria Wiro-Kiro • specjalista i szkoleniowiec w zakresie EFS (PO KL)

Jarosław Wołosiewicz • pedagog szkolny

Elżbieta Woszczyk • wizytator w kuratorium oświaty

Anna Żyła • główna księgowa jost